ETIKA PUBLIKOVANIA

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu sa zaväzuje plniť normatívne štandardy etického správania vo všetkých fázach procesu publikovania. V nasledujúcich riadkov sú opísané bežné štandardy publikačného procesu Slovak Journal of Sport Science;    

Výskumní pracovníci by mali vykonávať svoj výskum v súlade s osvedčenými postupmi a kódexmi príslušných profesijných orgánov alebo národných a medzinárodných regulačných orgánov. Časopis Slovak Journal of Sport Science postupuje a vyžaduje štandardné etické správanie sa pre všetky zúčastnené strany, akými sú autor, redaktor časopisu, recenzent, vydavateľ a spoločnosť vlastniaca časopis alebo ich sponzori. Časopis Slovak Journal of Sport Science dodržiava etické schémy, ktoré sú totožné s publication ethics (http://www.publicationethics.org.). Všetky štúdie by sa mali vykonávať v súlade s poslednou revíziou Helsinskej deklarácie.         

Povinnosti editorov 
Editori sa zaväzujú dodržiavať etické štandardy publikačného procesu a zaväzujú sa hodnotiť prijaté manuskripty na základe  ich vedeckej originality (relevantnosť, význam, uplatniteľnosť, originalita štúdie).  Prijatie článku je podmienené výlučne vedeckou originalitou bez ohľadu na autorovu rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod, občianstvo, náboženské presvedčenie, politickú filozofiu alebo inštitucionálnu príslušnosť. Rozhodnutia o úprave a zverejnení nie sú určené politikami vlád alebo inými agentúrami mimo samotného časopisu. 

Povinnosti vydavateľa        
Vydavateľ má podpornú, investičnú a profylaktickú úlohu v procese vedeckej komunikácie, ale je tiež v konečnom dôsledku zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa v jeho publikáciách dodržovali etické štandardy. Vydavateľstvo postupuje v súlade s Medzinárodnými Etickými pravidlami pre publikovanie   https://www.stm assoc.org/2013_05_21_STM_Ethical_Principles_for_Scholarly_Publication.pdf Vydavateľstvo postupuje v zmysle uvedených smerníc na podporu redaktorov, recenzentov a autorov pri vykonávaní ich etických povinností. Vydavateľ tiež sleduje základné postupy Výboru pre etiku publikácií (COPE - The Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org/), aby sa dosiahli čo najvyššie štandardy etiky publikovania. Vydavateľ sa zaväzuje, že objektívnym spôsobom a to bez diskriminácie pohlavia, orientácie, náboženstva, politického presvedčenia, etnického alebo geografického pôvodu autorov bude nezávislé vydávať práce daných autorov . Všetky články musí posudzovať a prijímať na základe ich obsahu a akademickej hodnoty. Vydavateľ musí zabezpečiť redakčnú nezávislosť a žiadne komerčné príjmy by nemali mať vplyv na rozhodnutie redaktora. Vzťah vydavateľa a editora by mal byť pevne založený na princípe redakčnej nezávislosti.


Diskrétnosť
Edičný tým Slovak Journal of Sport Science sa zaväzuje o diskrétne dodržanie informácii o autoroch článku tak aby bol zaručený objektívny peer review proces.  Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného a publikovaného rukopisu. Za vedeckú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu so šéfredaktorom a redakčnou radou.


Povinnosti recenzentov
Recenzenti majú plné právo rozhodnúť o prijatí článku do časopisu.. Recenzný proces je povinný s cieľom zlepšiť kvalitu publikovaných článkov.  Recenzenti majú povinnosť zaobchádzať s prácou autorov v rámci etických pravidiel a v rámci dobrej etikety. Úlohou recenzenta je objektívne hodnotiť článok. Osobná kritika recenzenta je nevodná. Názor recenzenta na rukopis by mal byť vždy opretý o argumenty a podklady zo súčasných štúdii. Recenzent môže odmietnuť recenziu príspevku, z dôvodom, že sa necití byť dostatočné kvalifikovaný na hodnotenie danej problematiky alebo je v strete záujmov, či už finančných alebo osobných s autorom článku, aj po utajení mena autora. Recenzent musí s rukopisom zaobchádzať dôverne a rukopis či informácie, o ktorých sa dozvedel, nesmie poskytovať inej osobe, verejne o nich diskutovať alebo inde použiť. Po odoslaní recenzného posudku je recenzent povinný všetky kópie, či už v papierovej alebo elektronickej forme, vymazať. Recenzent je povinný pri akýchkoľvek pochybnostiach o originalite rukopisu, či pri pochybnostiach v etických otázkach, týkajúcich sa dokumentu, na to upozorniť editora. Recenzent by mal tiež upozorniť redaktora na podstatnú podobnosť v posudzujúcom rukopise s iným publikovaným článkom, o ktorom má vedomosť.


Rozhodnutie o uverejnení  
Záverečné rozhodnutie v podobe  akceptácie  alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú korektúru (jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre.  Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

design&coding: ~Xgrafix   •   script: Quick.CMSScript logo